Hyvän organisaatiorakenteen merkitys

Yritykset tarvitsevat rakenteen kasvakseen ja kannattaviksi, muuten sinulla olisi ihmisiä, jotka vetävät kaikenlaisiin eri suuntiin. Rakenteen suunnittelu varmistaa, että henkilöstöresursseja on riittävästi ja joilla on oikeat taidot yrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi, ja varmistaa, että vastuut määritellään selkeästi. Jokaisella henkilöllä on työnkuvaus, jossa määritellään tehtävät, ja jokainen työ on oma asemansa yrityksen organisaatiokaaviossa.

Rakenne mahdollistaa paremman viestinnän

Koska tiedonkulku on välttämätöntä organisaation menestykselle, organisaatiorakenne on suunniteltava siten, että viestinnän linjat ovat selkeät. Esimerkiksi taloussuunnittelu- ja analyysiosasto saattaa raportoida talous- ja markkinointijohtajalle, koska molemmat ylimmän johtoryhmän jäsenet ovat riippuvaisia ​​taloussuunnittelun tarjoamista tiedoista ja raporteista.

Selkeät raportointisuhteet

Raportointisuhteiden on oltava selkeitä, jotta kaikki organisaation jäsenet ymmärtävät vastuunsa ja tietävät kenelle he ovat tilivelvollisia; muuten vastuu tehtävästä voi pudota halkeamien läpi. Nämä selkeät suhteet helpottavat johtajien valvomista alemman organisaation tasoilla. Jokainen työntekijä hyötyy siitä, että tietää, kenelle hän voi kääntyä saadakseen ohjeita tai apua. Lisäksi johtajat ovat tietoisia siitä, kuka on heidän toimivaltansa ulkopuolella, joten he eivät ylitä rajojaan ja häiritse toisen johtajan vastuita.

Kasvu ja laajentuminen

Nopeasti kasvavat yritykset käyttävät parhaiten resurssejaan, mukaan lukien johtamisen kyvyt. Hyvä organisaatiorakenne varmistaa, että yrityksellä on oikeita ihmisiä oikeissa tehtävissä. Rakenne voi ehdottaa heikkoja kohtia tai puutteita yhtiön nykyisessä johtoryhmässä.

Yrityksen kasvaessa organisaatiorakenteen on kehityttävä sen mukana. Johtamisen kerroksia syntyy monta kertaa enemmän, kun yhdellä osastopäälliköllä on liikaa yksilöitä kertomassa hänelle kerralla antamaan jokaiselle työntekijälle huomion ja ohjauksen, joka tarvitaan työntekijän menestymiseen.

Tehokas tehtävän suorittaminen

Hyvin suunniteltu organisaatiorakenne helpottaa projektien toteuttamista. Projektipäälliköt voivat tunnistaa paremmin käytettävissä olevat henkilöresurssit, jos kunkin osaston vastuualue - ja jokaisen tiimin jäsenen kyky - on selvä. Uuden tuotteen kehittämishanke edellyttäisi esimerkiksi markkinatutkimusta. Projektipäällikön on tiedettävä kuka organisaatiossa voi tarjota tämän tutkimuksen ja kenen lupa on hankittava tutkimusta varten.

Sopii yrityksen tarpeisiin

Eri toimialojen yritykset vaativat erilaisia ​​yhdistelmiä lahjakkuuksista ja suhteellisen enemmän painotusta tiettyihin johtamistehtäviin. Ohjelmistoyrityksellä on usein paljon esimerkiksi kehitystehtäviä. Raportointisuhteiden rakentaminen kehitystiimissä niin, että luovuus ja tuottavuus maksimoidaan ja määräaikoja noudatetaan, on elintärkeää tämän tyyppiselle yrityksen menestykselle.

Yritysten on usein käytävä läpi uudelleenjärjestelyvaiheen, jossa yksittäiset kannat tai jopa kokonaiset osastot sijoitetaan organisaatiokaavioon pyrkiäkseen paremmin hyödyntämään yrityksen henkilöstöresursseja ja saamaan toiminta sujuvammin.

Mikä voi mennä pieleen?

Huonosti jäsenneltyjen organisaatioiden mielestä kriittisiä määräaikoja ei noudateta, koska kussakin osastossa ei ollut riittävästi henkilöstöresursseja tietyn tehtävän kaikkien osien suorittamiseksi tai koska ei ollut selvää kenen lopullinen vastuu oli. Jos henkilöt eivät ole varma kenelle he raportoivat, he saattavat huomata, että kaksi tai useampi johtaja heidän yläpuolellaan antaa heille ristiriitaisia ​​tehtäviä.